About Eugenio Montale

Profession: Poet
Nationality: Italian
Born: October 12, 1896
Died: October 12, 1896

Topics

know , poet , really , writes ,

Related authors

Lascelles Abercrombie , Lucius Accius , Diane Ackerman , Aeschylus , Agathon , Mark Akenside , Anna Akhmatova , Alcaeus , Thomas Bailey Aldrich , Vicente Aleixandre ,