About Lucretius

Profession: Poet
Nationality: Roman
Born: 94 BC
Died: 94 BC

Topics

driven , heights , men , religion , wickedness ,

Related authors

Lascelles Abercrombie , Lucius Accius , Diane Ackerman , Aeschylus , Agathon , Mark Akenside , Anna Akhmatova , Alcaeus , Thomas Bailey Aldrich , Vicente Aleixandre ,